FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 (UPDATE 04-05-2020)
VRAAG ANTWOORD
Tijdelijke werkloosheid wegens OVERMACHT of wegens ECONOMISCHE REDENEN?
Welke vorm van tijdelijke werkloosheid moet er nu toegepast worden?Sinds vrijdag 20/03/20 zijn de maatregelen versoepeld. Voortaan valt alle tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis onder het stelstel 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht'. Dit geldt voor alle aanvragen vanaf 13 maart en dit voorlopig tot 31 mei (wordt ev. verlengd). De werkgever dient enkel 'overmacht-corona' als reden van de tijdelijke werkloosheid in ASR scenario 5 aan te duiden.
Kunnen uitzendmedewerkers ook tijdelijk werkloos gesteld worden wanneer ik als klant getroffen word door de gevolgen van de coronacrisis? Ja, dat kan. Uitzendmedewerkers die al een zekere tijd voor u werken, en op 13/3 (of daarna) bij u door ons tewerkgesteld werden, kunnen een verlenging krijgen van hun contract, en toch wegens overmacht-corona tijdelijk werkloos gesteld worden. Dat kan tot 31 mei, en deze maatregel wordt ev. NOG verlengd. Belangrijk is wel dat duidelijk moet aangetoond kunnen worden dat u als klant de intentie had om deze uitzendmedewerker tewerk te stellen, had de coronacrisis zich niet voorgedaan. Het moet dus gaan om langere opdrachten.
 Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan kunnen wij ook voor onze uitzendmedewerkers het nodige doen (ASR scenario 5).
Geldt er een wachttijd voor de werknemer bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona?Neen, de werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder voorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkering. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. Dit geldt voor de periode van 01-02-2020 tot en met 30-06-2020.  Er is geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden.
Voor welke werknemers kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden?Het betreft:
- werknemers van ondernemingen die verplicht moeten sluiten van de overheid (tijdens de week en/of in het weekend).
- werknemers van toeleveranciers van bedrijven die verplicht moeten sluiten van de overheid, voor zover zij daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden.
- werknemers van bedrijven die economisch getroffen worden door de coronacrisis en daardoor hun normale arbeidsregeling niet kunnen aanhouden (daling van cliënteel, productie, omzet of bestellingen). Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.
 - werknemers van ondernemingen die niet in staat zijn om de opgelegde maatregelen van de overheid omtrent social distancing te respecteren.
Binnen welke termijn dient de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden aangegeven?De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren.  De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand.
Dient het C3.2A formulier, noodzakelijk voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid, nog afgeleverd te worden?Neen, medewerkers die tijdelijk werkloos worden gesteld, worden uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende de maanden maart, april en mei 2020. Het formulier moet dus niet meer afgeleverd worden. Medewerkers dienen enkel het formulier C3.2 in te vullen. Dat formulier C3.2 vindt men op de de website van iedere uitbetalingsinstelling (vakbond) of de website van de Hulpkas voor Werkloosheid.
Dient het validatieboek nog ingevuld te worden?De verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vervalt volledig.
Komen uitzendmedewerkers in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid en zo ja, in welke gevallen?
Een uitzendmedewerker heeft een arbeidscontract voor de hele week maar we kunnen hem gedurende enkele dagen niet laten werken, ten gevolge van de coronacrisis.
Komt de uitzendmedewerker in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?
Ja, op voorwaarde dat de uitzendmedewerker al enige tijd voor u aan de slag is (zeker sedert 13/3/20) en het om een langere opdracht gaat die zou doorlopen had corona die plannen niet gedwarsboomd. Het uitzendkantoor zal dan ook de nodige aangiftes doen (ASR 5). Ook een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid is mogelijk. In eenzelfde week kunnen arbeidsdagen en dagen tijdelijke werkloosheid elkaar dus afwisselen.
Er is in de loop van de werkdag beslist om het bedrijf te sluiten. Kunnen er 4u prestaties en 4u tijdelijke werkloosheid geboekt worden?Dat kan niet, er kan niet gewerkt worden met halve dagen tijdelijke werkloosheid.
Een uitzendmedewerker die bij ons tewerkgesteld is, wordt ziek in de loop van de dag en gaat naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkering?
Neen. Wanneer een uitzendmedewerker ziek wordt in de loop van de dag, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Als de uitzendmedewerker ziek thuisblijft, zal hij in aanmerking komen voor gewaarborgd loon en/of mutualiteitsuitkeringen.
Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de  berekening jaarlijkse premie en ecocheques? In principe niet, maar verschillende sectoren voorzien uitzonderingen. U kan als klant ook zelf bepalen dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld. Wij houden voor de berekening hiervan rekening met deze sectorale regelingen. Heeft u een specifieke regeling, gelieve ons dan hiervan op de hoogte te brengen zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021? Ja, de gelijkstelling zal wel enkel gelden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Opdat deze gelijkstelling effectief wordt, is wel nog een Koninklijk Besluit vereist.

Wij kennen aan ons vast personeel een aanvullende vergoeding toe, boven op de uitkering tijdelijke werkloosheid die de RVA toekent. Hebben onze uitzendkrachten hier ook recht op? Ja, de Federale Overheidsdienst WASO bevestigde inmiddels dat deze aanvullende vergoedingen ook onder ‘userpay’ vallen, wat inhoudt dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde voordelen als de vaste werknemers, tewerkgesteld onder dezelfde voorwaarden.  Wij vragen u dan ook ons op de hoogte te stellen wanneer u aanvullende vergoedingen toekent aan uw vaste werknemers.

De uitzendmedewerker is ziek of kan/wil niet aanwezig zijn op het werk.
Een uitzendmedewerker is besmet met het coronavirus. Wat is van toepassing? De uitzendmedewerker dient Express Medical onmiddellijk te verwittigen. Onze medewerkers zullen contact met u opnemen om u in te lichten en om de verdere stappen te bespreken.
De aanvraag beroepsziekte zal gebeuren door Express Medical.
Een uitzendmedewerker heeft contact gehad met een COVID-19-besmette patiënt.De uitzendmedewerker heeft geen of minieme symptomen: werken is toegelaten met toepassing van de preventieprocedures: het dragen van een masker gedurende 14 dagen, zelfmonitoring en extra aandacht voor hygiënemaatregelen

De uitzendmedewerker heeft koorts en symptomen van een luchtweginfectie:
* contact met huisarts en afname test voor COVID-19
* thuisisolatie in afwachting van testresultaten
* indien de test positief is, thuisisolatie gedurende minimum 7 dagen (of meer tot de symptomen zijn verdwenen)
  
Een uitzendmedewerker heeft gewerkt op een COVID-19-afdeling en gaat werken op een andere afdeling.Na contact met een patiënt met COVID-19: het dragen van een masker gedurende 14 dagen en opvolgen van de maatregelen inzake hygiëne en het wassen van kledij.
Te bekijken welke voorzorgsmaatregelen waren getroffen op het moment van contact (masker, beschermende kledij, ...)

Een uitzendmedewerker heeft contact gehad met de familie of partner van een met COVID-19-besmette patiënt.Het dragen van een masker gedurende 14 dagen, zelfmonitoring en extra aandacht voor hygiënemaatregelen.
Een uitzendmedewerker is niet besmet met het coronavirus, maar wordt arbeidsongeschikt verklaard door zijn huisarts. Wat is van toepassing?
Als de uitzendmedewerker tijdig verwittigt en een medisch attest kan voorleggen, heeft hij recht op gewaarborgd loon ziekte. 
Een uitzendmedewerker wil niet werken uit angst om besmet te geraken.
De uitzendmedewerker zal hiervoor verlof/ADV/overuren/TA moeten aanvragen. 
Een uitzendmedewerker is risicopatiënt (bv. diabetes) en verkiest het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Telewerk is niet mogelijk in de functie van de uitzendmedewerker. Wat zijn de mogelijkheden?Als klant bepaalt u binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Bent u van oordeel dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat de uitzendmedewerker bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), dan kan de uitzendmedewerker het telewerk niet afdwingen. Indien de uitzendmedewerker zich niet wenst te verplaatsen, zal hij zich moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/TA.
Een uitzendmedewerker wordt door een dokter officieel in quarantaine gezet omdat hij of zijn familieleden mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Kan hij een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Ja. De RVA erkent deze situatie als overmacht en dit komt dus in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 
Een uitzendmedewerker vreest dat hij of één van zijn naasten besmet is met het coronavirus. Op zijn initiatief wenst hij in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan hij een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Neen. Alleen een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een medisch attest of door officiële maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkering. 
Thuiswerk
Ons bedrijf heeft beslist dat al onze werknemers van thuis uit moeten werken.  De uitzendmedewerker heeft echter nog niet voldoende anciënniteit om al alleen van thuis uit te kunnen werken.  
De voorwaarden voor thuiswerk worden bepaald door de klant. Als de uitzendmedewerker volgens u niet aan de voorwaarden voldoet, zal het contract niet verlengd kunnen worden.
Studenten
Mogen studenten aan het werk gezet worden in deze periode? Ja, men gaat er van uit dat zij niet vrijwillig hun studies hebben opgeschort en dat zij dus hun hoofdstatuut als student behouden. Echter, voor tewerkstelling buiten de schoolvakanties wordt wel een onderscheid gemaakt tussen meerderjarige en minderjarige studenten.
De tewerkstelling moet in overeenstemming zijn met de maatregelen opgelegd door de overheid waarbij de verspreiding van het virus moet beperkt worden.
Minderjarige studenten kunnen in principe alleen aan het werk gezet worden "buiten de normale schooluren", ook in deze periode. Uitgangspunt is immers dat taken en online lessen voorrang moeten krijgen.
Voor niet-EU-studenten blijft de 20-urenregel onverminderd van toepassing.
 De regering heeft beslist dat de studentenuren tijdens Q2 (van 1/04 tem 30/06) niet meetellen in het contingent van 475u. Deze uren kunnen dus aan verminderde sociale zekerheidsbijdragen gepresteerd worden.
Kunnen studenten tijdelijk werkloos gesteld worden? Zo neen, krijgen zij dan geen enkele vergoeding? Wat indien we toch akkoord gaan met gewaarborgd dagloon?Studenten kunnen, omwille van hun statuut, niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen dus geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.

Veiligheid/preventie
Moet mijn bedrijf beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d. voor de uitzendmedewerkers voorzien?Als de uitzendmedewerker een functie uitoefent waarbij deze beschermingsmiddelen van toepassing zijn, dan moet u deze voorzien.
Welke preventiemaatregelen moet ik nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Zorginstellingen nemen de nodige voorzorgsmaatregelen obv adviezen van de overheid.  Onze uitzendkrachten wordt gevraagd deze voorschriften  strikt op te volgens, alsook de voorschriften omtrent de nodige beschermingsmaterialen.  Bedrijven wordt aangeraden om het aantal medewerkers in één ruimte te beperken. Wat houdt dit juist in :  
• Thuiswerk/telewerken moet de norm worden voor elke functie die dat toelaat.
• Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, moeten de regels van "social distancing" respecteren. Een sociale afstand van 1,5 meter moet gegarandeerd kunnen worden.
• Bedrijven die die regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten.
• Enkel bepaalde cruciale sectoren - denk aan de medische - en essentiële diensten - zijn in de mate van het mogelijke ertoe gehouden het systeem van telewerk en de regels van “social distancing" toe te passen.
Situatie vanaf 4 mei: het is belangrijk bepaalde regels te blijven respecteren, ongeacht de exitfase waarin we ons bevinden.
Regels als:
- het beperken van contacten tussen mensen
- het respecteren van veilige afstanden
- goede hygiënische reflexen
Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
 (Zie ook Generieke Gids van de overheid op onze website www.unique.be)
Welke gezondheidsonderzoeken zullen in de mate van het mogelijk nog worden uitgevoerd door de EDPBW?Voor uitzendmedewerkers en vaste werknemers:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest
Voor vaste werknemers:
6. Periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen kunnen in overleg met de werkgever worden uitgesteld tot de pandemie onder controle is
 7. Re-integratieprojecten behoren momenteel niet tot de prioriteit
U verzorgt patiënten met COVID-19-ziekteverschijnselen of die COVID-19-positief getest hebben in uw dienst/instelling?Gelieve Express Medical zeker op de hoogte te brengen zodat wij onze uitzendmedewerkers goed kunnen voorbereiden op hun werk en dienst.
Op aan afdeling waarop een van onze uitzendmedewerkers actief was, test(te) een van uw medewerkers of patiënten positief op het COVID-19-virus nadien (periode van max. 14 kalenderdagen na afloop van de opdracht) .U brengt Express Medical onmiddellijk op de hoogte zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen naar onze uitzendmedewerker en klanten. 
Moet u een risicoanalyse maken om de besmetting door het coronavirus te voorkomen? Ja, de werkgever dient een risicoanalyse te maken, waarbij u advies inwint van de interne of externe dienst Preventie en bescherming op het werk, alsook van de arbeidsgeneesheer om de correcte maatregelen te nemen tegen het Covid-19 in uw bedrijf. 
Dien ik ook de uitzendkrachten op de hoogte te stellen van de coronamaatregelen of gebeurt dit door het uitzendkantoor? Uitzendkrachten moeten dezelfde werkwijze hanteren en dezelfde instructies krijgen als de eigen werknemers van de onderneming waar zij werken; zij moeten ook op dezelfde wijze worden behandeld (bv. wat beschermingsmiddelen betreft).” Net zoals bij de welzijnswetgeving, is bij het nemen van de gepaste maatregelen tegen Covid-19 de werkgever verantwoordelijk voor de naleving ervan bij zijn vaste werknemers én uitzendkrachten.
Buitenland
Moeten Belgische uitzendmedewerkers, die zich enkel binnen België verplaatsen, een attest op zak hebben om te mogen gaan werken?
Neen, tot nu toe is er in België geen verplichting om een attest op zak te hebben.
Moeten uitzendmedewerkers die over de grens met België gaan, een attest op zak hebben om te mogen gaan werken?Als thuiswerken voor de werknemer geen optie is en hij zich dus moet verplaatsen van zijn thuisland naar België, of omgekeerd, dan moet hij in het bezit zijn van een door het uitzendbureau ingevuld attest waarmee hij verklaart dat de verplaatsing gewettigd is.
 Wil u of uw uitzendmedewerkers hier gebruik van maken, dan kunnen wij een model beschikbaar stellen. U neemt hierover best contact op met uw vertrouwde contactpersoon.
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 04/05/2020 om 8 uur.