FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 (UPDATE 30-10-2020)
VRAAGANTWOORD

Welke vormen van tijdelijke werkloosheid zijn er momenteel mogelijk als mijn bedrijf hinder ondervindt van de coronacrisis? Sinds 1 september 2020 zijn er 2 types van tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen die hinder ondervinden van de coronacrisis en de coronamaatregelen, namelijk de tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona en de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Volgende ondernemingen kunnen sinds 1 september 2020 nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (voor hun vast personeel én voor uitzendkrachten bij hen tewerkgesteld):
- ondernemingen die in het tweede kwartaal 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid corona of tijdelijke werkloosheid economische redenen kunnen aantonen. In het RVA-jargon wordt gesproken van 'hard getroffen ondernemingen' (HGO).
- ondernemingen die behoren tot een sector die erkend wordt als een zwaar getroffen sector. Deze lijst is terug te vinden op de website van de RVA.

Ondernemingen die de 20% werkloosheid in het tweede kwartaal niet kunnen aantonen of niet behoren tot de lijst van zwaar getroffen sectoren en toch nog hinder ondervinden sinds september 2020, dienen zich te beroepen op de klassieke of versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Kunnen uitzendmedewerkers ook tijdelijk werkloos gesteld worden wanneer u als klant getroffen wordt door de gevolgen van de corona-crisis? Ja, dat kan. Er gelden evenwel een aantal extra voorwaarden opdat uitzendmedewerkers tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden.

De RVA stelt duidelijk dat er geen uitzendovereenkomst kan worden gesloten met
als bedoeling om deze onmiddellijk te schorsen wegens tijdelijke
werkloosheid, m.a.w. wanneer men wist dat de overeenkomst in realiteit niet
kon worden uitgevoerd.
Uitzendmedewerkers die al een zekere tijd voor u werken en op 13/3 (of daarna) bij u door ons tewerkgesteld werden, kunnen een verlenging krijgen van hun contract en toch wegens 'overmacht-corona' tijdelijk werkloos gesteld worden. Dat kan tot 31 augustus voor alle bedrijven en tot 31 december 2020 voor alle bedrijven die hard getroffen zijn.Belangrijk is wel dat duidelijk moet aangetoond kunnen worden dat u als klant de intentie had om deze uitzendmedewerker tewerk te stellen indien de corona-crisis zich niet had voorgedaan. Het moet dus gaan om langere opdrachten.

Om uitzendkrachten op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te kunnen zetten, vereist men bij gebruik van het motief tijdelijke werkvermeerdering een anciënniteit van 3 maanden.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan kunnen wij voor onze uitzendmedewerkers het nodige doen.
Geldt er een wachttijd voor de werknemer bij tijdelijke werkloosheid?Neen, de werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht-corona of wegens economische redenen wordt gesteld, wordt zonder voorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkering. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. Dit geldt voor de periode van 01-02-2020 tot en met 31-12-2020. Er is geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Voor welke werknemers kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden?Naast de tijdelijke werkloosheid overmacht - corona bij hard getroffen ondernemingen, kunnen werknemers en uitzendmedewerkers ook in volgende situaties op tijdelijke werkloosheid overmacht geplaatst worden:
- de uitzendmedewerker levert een quarantaineattest af en heeft een lopend contract van minstens 5 dagen
 - de uitzendmedewerker levert een attest af waaruit blijkt dat de school/crèche of het opvangcentrum voor kinderen met een handicap gesloten is omwille van corona en heeft een lopend contract van minstens 5 dagen 
Binnen welke termijn dient de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden aangegeven?De werkgever is verplicht zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren. De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand.
Dient het C3.2A formulier, noodzakelijk voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid, nog afgeleverd te worden?Medewerkers die tijdelijk werkloos worden gesteld worden uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A tot 31 december 2020 voor zover ze tewerkgesteld zijn in een hard getroffen onderneming of een hard getroffen sector. Het formulier moet dus niet meer afgeleverd worden. Medewerkers dienen enkel het formulier C3.2 - WERKNEMER - CORONA. in te vullen. Dat formulier kan de werknemer vinden op de website van elke uitbetalingsinstelling (vakbond) of op de website van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).
Dient het validatieboek nog ingevuld te worden?De verplichting om het validatieboek in te vullen voor tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (voor hard getroffen ondernemingen/sectoren) vervalt volledig tot 31 december 2020. Sinds 1 september 2020 dient voor alle andere vormen van tijdelijke werkloosheid wel een validatieboek ingevuld te worden.

Er is in de loop van de werkdag beslist om het bedrijf te sluiten. Kunnen er 4u prestaties en 4u tijdelijke werkloosheid geboekt worden?
Neen, dat kan niet. Er kan niet gewerkt worden met halve dagen tijdelijke werkloosheid .
Een uitzendmedewerker die bij ons tewerkgesteld is, wordt ziek in de loop van de dag en gaat naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkering?
Neen. Wanneer een uitzendmedewerker ziek wordt in de loop van de dag, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Als de uitzendmedewerker ziek thuis blijft, zal hij - mits voorlegging van een medisch attest - in aanmerking komen voor gewaarborgd loon en/of mutualiteitsuitkeringen.
Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de  berekening jaarlijkse premie en ecocheques? In principe niet, maar verschillende sectoren voorzien uitzonderingen. U kan als klant ook zelf bepalen dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld. Wij houden voor de berekening hiervan rekening met deze sectorale regelingen. Heeft u een specifieke regeling, gelieve ons dan hiervan op de hoogte te brengen zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021? De dagen tijdelijke werkloosheid corona in de periode van 1 februari tot en met (voorlopig) 31 augustus 2020 worden gelijkgesteld voor de berekening van het aantal vakantiedagen in 2021 en het vakantiegeld van 2021.

De sociale partners beslisten in september om alle periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona, (evenwel niet quarantaine en sluiting school/crèche/opvangcentrum) in 2020 gelijk te stellen, dus ook de periodes vanaf 1 september tot en met 31 december 2020. Dit moet nog geformaliseerd worden in een KB.

De dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn gelijkgesteld voor de berekening van het aantal vakantiedagen in 2021 en het vakantiegeld van 2021.

Wij kennen aan ons vast personeel een aanvullende vergoeding toe, boven op de uitkering tijdelijke werkloosheid die de RVA toekent. Hebben onze uitzendkrachten hier ook recht op? Ja, de Federale Overheidsdienst WASO bevestigde inmiddels dat deze aanvullende vergoedingen ook onder ‘userpay’ vallen, wat inhoudt dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde voordelen als de vaste werknemers, tewerkgesteld onder dezelfde voorwaarden.  Wij vragen u dan ook ons op de hoogte te stellen wanneer u aanvullende vergoedingen toekent aan uw vaste werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor de uitzendkrachten in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bestaat er een CAO in de uitzendsector die stelt dat er een supplement wordt betaald door het sociaal fonds. Deze regel is van toepassing voor zowel de algemene regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen als voor de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dit supplement bedraagt 3,85 EUR per werkloosheidsdag. Dit supplement vervangt een eventueel op ondernemings- of sectorniveau geldende aanvullende vergoeding.

Kunnen uitzendkrachten aan het werk terwijl (een aantal van) de vaste medewerkers nog steeds op tijdelijke werkloosheid blijven?FOD Waso bevestigt het beginsel dat uitzendkrachten het werk kunnen uitvoeren van vaste werknemers die in tijdelijke werkloosheid corona worden geplaatst.

De RVA is evenwel van mening dat wanneer de werkgever het werk door uitzendkrachten laat verrichten en tegelijkertijd vaste werknemers tijdelijk werkloos corona stelt, zal moeten nagegaan worden of de functies, de taken of de activiteiten niet in eerste instantie kunnen uitgevoerd worden door vaste werknemers die in TW zijn.

Hierbij zal moeten gekeken worden naar de arbeidsovereenkomst (loonschaal, functieomschrijving, categorie, tewerkstellingsplaats, afdeling,...).


Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de werkgever tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (van de vaste werknemers) mag wijzigen.

RVA stelt uitdrukkelijk dat in volgende situaties uitzendkrachten uitzonderlijk het werk mogen verrichten dat normalerwijze door het vast personeel kan verricht worden:
- wanneer de vaste werknemer tijdelijk werkloos is omwille van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen (bv. quarantaine)
- waneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, de andere werknemers worden tewerkgesteld in afdeling B, en het werk in afdeling B redelijkerwijze niet kan worden verricht door werknemers van afdeling A.
Hierop zal RVA controles uitvoeren.

Een uitzendmedewerker is besmet met het coronavirus. Wat is van toepassing? De uitzendmedewerker dient Express Medical onmiddellijk te verwittigen. Onze medewerkers zullen contact met u opnemen om u in te lichten en om de verdere stappen te bespreken.
 De aanvraag beroepsziekte zal gebeuren door Express Medical.
Een uitzendmedewerker heeft contact gehad met een COVID-19-besmette patiënt.De uitzendmedewerker heeft geen of minieme symptomen: werken is toegelaten met toepassing van de preventieprocedures: het dragen van een masker gedurende 14 dagen, zelfmonitoring en extra aandacht voor hygiënemaatregelen

De uitzendmedewerker heeft koorts en symptomen van een luchtweginfectie:
* contact met huisarts en afname test voor COVID-19
* thuisisolatie in afwachting van testresultaten
 * indien de test positief is, thuisisolatie gedurende minimum 7 dagen (of meer tot de symptomen zijn verdwenen) 
Een uitzendmedewerker is niet besmet met het coronavirus maar wordt arbeidsongeschikt verklaard door zijn huisarts. Wat is van toepassing?
Als de uitzendmedewerker tijdig verwittigt en een medisch attest kan voorleggen, heeft hij recht op gewaarborgd loon ziekte. 
Een uitzendmedewerker wil niet werken uit angst om besmet te geraken.
De uitzendmedewerker zal hiervoor verlof/ADV/overuren/TA moeten aanvragen. 
Een uitzendmedewerker is risicopatiënt (bv. diabetes) en verkiest het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Telewerk is niet mogelijk in de functie van de uitzendmedewerker. Wat zijn de mogelijkheden?Als klant bepaalt u binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Bent u van oordeel dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat de uitzendmedewerker bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), dan kan de uitzendmedewerker het telewerk niet afdwingen. Indien de uitzendmedewerker zich niet wenst te verplaatsen, zal hij zich moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/TA. Het kan voorkomen dat risicopatiënten een quarantaineattest ontvangen van hun huisarts. In dat geval kan de uitzendmedewerker in tijdelijke werkloosheid overmacht wegens quarantaine worden geplaatst.


Een uitzendmedewerker vreest dat hij of één van zijn naasten besmet is met het coronavirus. Op zijn initiatief wenst hij in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan hij een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Neen. Alleen een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een quarantaineattest of door een officiële maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkering. We raden uitzendmedewerkers wel ten stelligste aan om in dergelijk geval de huisarts te contacteren en de instructies van de overheid op te volgen.
Een uitzendkracht legt een quarantainegetuigschrift van zijn arts voor. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid? Indien de uitzendkracht een quarantainegetuigschrift voorlegt en in de onmogelijkheid is om te werken (bijvoorbeeld omdat hij niet kan telewerken), kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden voor de periode gedekt door het quarantaineattest
 Bijkomende voorwaarden die worden gesteld voor de 'gewone' tijdelijke werkloosheid corona (zoals langdurige opdracht, geen onderbrekingen, samen met de vaste werknemers) gelden hier niet. 
Moet een werknemer in het bezit zijn van een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is of waaruit blijkt dat professionele of woonwerkverplaatsingen gedurende de nachtklok noodzakelijk zijn?In België is dat vooralsnog geen wettelijke verplichting. 

Ons bedrijf heeft beslist dat al onze werknemers van thuis uit moeten werken. De uitzendmedewerker heeft echter nog niet voldoende anciënniteit om al alleen van thuis uit te kunnen werken.  

De voorwaarden voor thuiswerk worden bepaald door de klant. Als de uitzendmedewerker volgens u niet aan de voorwaarden voldoet, zal het contract niet verlengd kunnen worden.

Kunnen studenten tijdelijk werkloos gesteld worden? Zo neen, krijgen zij dan geen enkele vergoeding? Studenten kunnen, omwille van hun statuut, niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen dus geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.


Moet uw bedrijf beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d. voor de uitzendmedewerkers voorzien?Een uitzendmedewerker volgt de richtlijnen die van toepassing zijn in uw bedrijf. Indien u bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking stelt en/of verplicht voor uw vaste medewerkers dan moet u deze     ook voorzien en toepassen voor de uitzendmedewerkers.
Welke preventiemaatregelen moet u nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Zorginstellingen nemen de nodige voorzorgsmaatregelen obv adviezen van de overheid.  Onze uitzendkrachten wordt gevraagd deze voorschriften  strikt op te volgens, alsook de voorschriften omtrent de nodige beschermingsmaterialen.
Welke gezondheidsonderzoeken zullen in de mate van het mogelijk nog worden uitgevoerd door de EDPBW?Voor uitzendmedewerkers en vaste werknemers:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest
Voor vaste werknemers:
6. Periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen kunnen in overleg met de werkgever worden uitgesteld tot de pandemie onder controle is.
7. Re-integratieprojecten behoren momenteel niet tot de prioriteit.
In welke gevallen is de fysieke aanwezigheid van de uitzendkracht vereist wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden?
Voor alle voorafgaandelijke medische onderzoeken is een fysiek medisch onderzoek vereist. In een fase van een lock-down, zijn er bepaalde EDPBW die ook telefonische consultaties voorzien. Deze telefonische consultaties zijn niet van toepassing op veiligheidsfuncties hier is een fysiek medisch onderzoek altijd vereist.
Kan er een "gezondheidsvragenlijst" aan de kandidaat/uitzendkracht worden overgelegd?Het invullen van deze vragenlijsten door de uitzendkracht/kandidaat kan geen verplichting inhouden en mag ook geen negatieve gevolgen hebben op het vlak van tewerkstelling, opleiding,… als de werknemer/kandidaat weigert in te vullen.
Maar als de werknemer/kandidaat iets invult, dan mogen er wel gevolgen aan verbonden worden, uiteraard in samenspraak met de arbeidsgeneesheer.
Belangrijk is dat de vragen die gesteld worden ook effectief relevant zijn voor het uitwerken van een preventiebeleid en afgestemd worden met de arbeidsgeneesheer en het comité voor preventie en bescherming op het werk bij de klant.
  
U verzorgt patiënten met COVID-19-ziekteverschijnselen of die COVID-19-positief getest hebben in uw dienst/instelling?Gelieve Express Medical zeker op de hoogte te brengen zodat wij onze uitzendmedewerkers goed kunnen voorbereiden op hun werk en dienst.
Op aan afdeling waarop een van onze uitzendmedewerkers actief was, test(te) een van uw medewerkers of patiënten positief op het COVID-19-virus nadien (periode van max. 14 kalenderdagen na afloop van de opdracht) .Gelieve Express Medical zeker op de hoogte te brengen zodat wij onze uitzendmedewerkers goed kunnen voorbereiden op hun werk en dienst.
Mag men de lichaamstemperatuur van werknemers controleren?De  loutere opname van de lichaamstemperatuur wordt niet als een verwerking van persoonsgegevens beschouwd.
Voor zover dergelijke temperatuuropname dus niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens, zou dit mogelijk zijn.

Moet de grensarbeider die zich naar Frankrijk begeeft in het bezit zijn van een attest? Vanaf 15 juni 2020 mogen personen komende van binnen de Europese Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad) het Frans grondgebied betreden zonder beperkingen verbonden aan de bestrijding van COVID-19.
Deze reizigers zijn niet meer gehouden het attest van uitzonderlijke internationale verplaatsing bij zich te hebben om het land binnen te mogen en zijn daarenboven vrijgesteld van veertiendaagse afzondering bij aankomst in Frankrijk.
Sinds 23 oktober 2020 geldt in Frankrijk een avondklok voor 4 weken. Professionele verplaatsingen en woonwerkverplaatsingen zijn gedurende de avondklok mogelijk, maar daarvoor heeft de werknemer/uitzendmedewerker een attest van de werkgever nodig.
Deze attesten zijn beschikbaar op deze website: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu?utm_source=email&utm_campaign=241n&utm_medium=email
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 30/10/2020 om 8 uur.